Privacy- en cookieverklaring Vuijst Visuals

versie mei 2018

Vuijst Visuals is een eenmanszaak, gedreven door M. Vuijst-Planken. Vestigingsadres: Willem-Alexanderstraat 3, 3238 XS in Zwartewaal - KvK Rotterdam 24427536. Deze privacyverklaring geldt voor Vuijst Visuals en wie namens haar handelt.

Vuijst Visuals respecteert de privacy van opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de informatie die u ons verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement legt Vuijst Visuals uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

1. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die iets zeggen over of herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (bedrijfsgegevens vallen hier buiten), ongeacht of deze informatie digitaal, analoog of op andere wijze beschikbaar is. U kunt denken aan uw naam, contactgegevens, een foto of IP-adres. Deze uitleg gaat daarover. Zakelijke gegevens die tot de persoon herleidbaar zijn (kleine ondernemer), worden indien mogelijk op gelijke wijze behandeld.

2. De manier waarop persoonsgegevens worden verzameld

Vuijst Visuals moet de juiste persoonsgegevens van de juiste persoon ontvangen. Voorafgaand aan of bij het plaatsen van een opdracht verzamelt Vuijst Visuals persoonsgegevens zoals contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Ook als u informatie opvraagt of om een andere reden contact met Vuijst Visuals opneemt, worden uw gegevens verzameld. Bij e-mailcontact zal dit ook uw IP-adres bevatten.

Ook is het mogelijk dat u persoonsgegevens verstrekt ter vermelding op bijvoorbeeld uw website of (familie)drukwerk. Dit gebeurt via de overeenkomst of een toestemmingsverklaring.

3. De doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Vuijst Visuals verwerkt de persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor het ontwerp of beheer van een website, het ontwerpen, uitvoeren en leveren van diverse soorten (familie)drukwerk, een fotobewerking of het maken van een fotocollage. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor de administratie en facturering van de werkzaamheden.

Vuijst Visuals gebruikt de persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en verkoopt de persoonsgegevens niet door.

Indien Vuijst Visuals uw gegevens voor andere doeleinden wenst te of moet gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt, zal zij u daarover zo nodig vooraf informeren en/of uw toestemming vragen.

4. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Vuijst Visuals zal de persoonsgegevens van langlopende relaties langer bewaren dan de persoonsgegevens die voor een enkele opdracht nodig zijn. Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bankgegevens en BTW-nummer (die soms is afgeleid van het BSN) worden bewaard zolang dat volgens wet- en regelgeving nodig is. Vuijst Visuals is voor de Belastingdienst verplicht haar administratie zeven jaar te bewaren. De administratie wordt op een veilige manier vernietigd.

De persoonsgegevens die u bijvoorbeeld op uw (familie)drukwerk geplaatst wenst, worden na beëindiging van de opdracht èn ontvangst van de volledige betaling binnen vier weken verwijderd. Het geanonimiseerde ontwerp blijft bewaard. U kunt hierover met Vuijst Visuals andere afspraken maken.

E-mailgegevens blijven bewaard, in elk geval voor de tijd die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna kunnen zij op uw verzoek worden verwijderd. Over verwijdering van uw gegevens vindt u informatie in paragraaf 8.

Het kan voorkomen dat Vuijst Visuals verplicht is of een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens langer te bewaren dan de hier genoemde termijnen of dient te vernietigen als uw toestemming ontbreekt.

5. Uw persoonsgegevens en derde partijen

Vuijst Visuals verkoopt uw persoonsgegevens niet door. Wel kan het noodzakelijk zijn de persoonsgegevens aan derden beschikbaar te stellen om de door u gewenste dienst of het gewenste product te kunnen leveren. Zo komen de gegevens op uw drukwerk-ontwerp bij de drukker. Vuijst Visuals kan ook gebruik maken van systemen en diensten van derden, waardoor het mogelijk is dat uw persoonsgegevens (deels) toegankelijk zijn voor derden, binnen of buiten Europa, zoals een accountant of systeembeheerder. Ook deze derden zijn gehouden aan wet- en regelgeving, contractuele afspraken of zijn aangesloten bij derden om de veiligheid met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vuijst Visuals kan op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens aan (of onder toezicht van) de overheid te verstrekken.

6. Cookies

Via de website van Vuijst Visuals wordt geen gebruik gemaakt van cookies. U kunt de website dus bezoeken, zonder dat deze gegevens op uw computer opslaat. De website bevat mogelijk (knoppen met) links naar social media. Deze links plaatsen op zichzelf ook geen gegevens op uw computer. Op het gebruik van deze social media is het privacy- en cookiebeleid van de aanbieder van toepassing.

7. Technische en organisatorische maatregelen

Vuijst Visuals behandelt alle informatie over opdrachtgevers, hun onderneming en relaties vertrouwelijk. Vuijst Visuals treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Zo wordt er gestreefd naar verzameling van slechts de nodige persoonsgegevens, korte bewaartermijnen en transparantie. Gegevens worden beveiligd getransporteerd en bewaard. Eventuele datalekken worden intern gedocumenteerd op basis van omschrijving, gevolgen en getroffen maatregelen. Indien nodig meldt Vuijst Visuals het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als een datalek voor u belangrijk is, ontvangt u hierover bericht.

Indien Vuijst Visuals privacygevoelige data opslaat voor een opdrachtgever, dan worden eventuele datalekken aan de opdrachtgever gemeld.

8. Uw rechten

Als u niet zelf de opdrachtgever bent, maar uw persoonsgegevens zijn wel nodig voor de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld in het geval van familiedrukwerk) dan is uw toestemming daarvoor vereist.  Als u die toestemming heeft verleend, heeft u ook het recht die toestemming weer in te trekken. De intrekking zal tot gevolg hebben dat Vuijst Visuals vanaf dat moment de persoonsgegevens niet verder mag verwerken. Daardoor kan zij misschien niet meer naar behoren aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen. Vuijst Visuals kan eventueel verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten alsnog in rekening brengen.
Iedereen van wie Vuijst Visuals persoonsgegevens in het bezit heeft, kan een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens uitoefenen.

  • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u Vuijst Visuals verzoeken deze te wijzigen.
  • U heeft het recht Vuijst Visuals verzoeken uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan u te verstrekken.
  • U heeft het recht Vuijst Visuals verzoeken de persoonsgegevens die Vuijst Visuals van u of van het kind waarover u de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft, heeft bewaard, te laten verwijderen.
  • U heeft het recht bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met Vuijst Visuals, Willem Alexanderstraat 3, 3238 XS Zwartewaal, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, dient Vuijst Visuals eerst te weten wie u bent (identificatie) en er zeker van te zijn dat u de persoon bent die u zegt te zijn (authenticatie) om misbruik te voorkomen. Uw verzoek zal dan binnen een maand worden afgehandeld.

Indien u een klacht heeft, kunt deze ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigen privacy- en cookieverklaring

Zo nodig kan Vuijst Visuals haar privacy- en cookieverklaring wijzigen. Op de website www.vuijstvisuals.nl vindt u steeds de nieuwste versie.